معرفی

مشخصات فردی

طیبه رهبر

نام - نام خانوادگی : طیبه   رهبر

پست الکترونیکی : tayebeh_rahbar@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مامایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم پزشکی شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مامایی با گرایش آموزش مامایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم پزشکی ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بهداشت جامعه با گرایش سلامت زنان باردار
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه دهلی

سوابق اجرایی

3-1 سال مدیریت گروه مامائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ازسال1381الی 1384

-2 رییس مجتمع پرستار ی و مامایی از1393/11/1عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مامائی

محل خدمت : مجتمع پرستاری و مامائی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : رییس مجتمع پرستاری و مامایی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-03-01

طیبه رهبر
طیبه رهبر

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    استادیار
^